Kinh A Di Đà

TÁN PHẬT
Pháp vương vô-thượng tôn
Tam-giới vô luân thất
Thiên nhơn chi Ðạo-sư
Tứ-sanh chi từ-phụ
Ư nhứt niệm quy-y
Năng diệt tam-kỳ nghiệp
Xưng dương nhược tán-thán
Ức kiếp mạc năng tận.

QUÁN TƯỞNG
Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,
Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,
Ngã thử đạo tràng như Ðế-châu,
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền, Thánh, Tăng, thường trú Tam Bảo (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, đương lai hạ sanh Di-Lặc tôn Phật, Đại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ- tát, Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, Linh-Sơn Hội- Thượng Phật Bồ-tát (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc Thế-giới Đại từ Đại-bi A-Di-Đà Phật, Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Đại-Thế-Chí Bồ-tát, Đại- nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (1 lạy)

TÁN LƯ-HƯƠNG
Chư Phật hải hội tất diêu văn
Tùy xứ kiết tường vân Thành ý phương ân
Chư Phật hiện toàn thân.

Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát (2 lần) Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát Ma-ha-tát

CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta- bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật (3 lần)
KHAI KINH KỆ
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa.

Nam-mô Liên-Trì Hải-Hội Phật Bồ-tát (3 lần)

PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH
Dao Tần, Tam Tạng Pháp-sư Cưu Ma La Thập dịch (bản Hán Việt)
Như thị ngã văn: Nhất thời Phật tại Xá-Vệ quốc, Kỳ-thọ Cấp-Cô-Độc viên, dữ đại Tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức:
Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Ma-ha Mục-Kiền-Liên, Ma-ha Ca-Diếp, Ma- ha Ca-Chiên-Diên, Ma-ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi Bàn-Đà- Dà, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân-Đầu-Lô- Phả-La-Đọa, Ca-Lưu Đà-Di, Ma-ha Kiếp-Tân-Na, Bạc-Câu-La, A-Nậu- Lâu-Đà, như thị đẳng chư đại đệ tử.
Tinh chư Bồ-tát Ma-ha-tát: Văn-Thù Sư-Lợi Pháp Vương Tử, A-Dật- Đa Bồ-tát, Kiền-Đà-Ha-Đề Bồ-tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ-tát, dữ như thị đẳng chư đại Bồ-tát, cập Thích-Đề-Hoàn-nhơn đẳng vô lượng chư Thiên, đại chúng câu.
Nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá-Lợi-Phất:
“Tùng thị Tây-phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế-giới danh viết Cực-lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-Di-Đà, kim hiện tại thuyết pháp.
Xá-Lợi-Phất! Bỉ độ hà cố danh vi Cực-lạc?
Kỳ quốc chúng-sanh, vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh Cực- lạc.
Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc danh vi Cực-lạc.
Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ kim sa bố địa. Tứ biên giai đạo, kim, ngân, lưu ly, pha lê hiệp thành. Thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim, ngân,

lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não nhi nghiêm sức chi. Trì trung liên hoa đại như xa luân: thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên Mạn-đà-la hoa. Kỳ độ chúng-sanh, thường dĩ thanh đán, các dĩ y kích, thạnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành.
Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
Phục thứ Xá-Lợi-Phất! Bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch-hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng- tần-già, Cộng-mạng chi điểu, thị chư chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng: Ngũ-căn, Ngũ-lực, Thất-Bồ-đề-phần, Bát- Thánh-đạo-phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng-sanh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
Xá-Lợi-Phất! Nhữ vật vị thử điểu, thiệt thị tội báo sở sanh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo.
Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ, thường vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thiệt, thị chư chúng điểu, giai thị A-Di-Đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác.
Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ, vi phong xuy động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc, đồng thời câu tác. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm.
Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố hiệu A-Di-Đà?
Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-Di-Đà.
Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhơn dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cố danh A-Di-Đà.
Xá-Lợi-Phất! A-Di-Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.
Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán số, chi sở năng tri, chư Bồ-tát chúng diệc phục như thị.
Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ chúng-sanh sanh giả, giai thị a bệ bạt trí. Kỳ trung đa hữu, nhất sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết.
Xá-Lợi-Phất! Chúng-sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ.
Xá-Lợi-Phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc.
Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-Di- Đà Phật, chấp trì danh hiệu: nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A-Di-Đà Phật dữ chư Thánh chúng, hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-Di-Đà Phật Cực-lạc quốc độ.
Xá-Lợi-Phất! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Nhược hữu chúng- sanh, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ.
“Xá-Lợi-Phất! Như ngã kim giả, tán thán A-Di-Đà Phật bất khả tư nghì công đức chi lợi. Đông phương diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.
Xá-Lợi-Phất! Nam phương thế-giới hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.
Xá-Lợi-Phất! Tây-phương thế-giới hữu Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.
Xá-Lợi-Phất! Bắc phương thế-giới hữu Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng,

biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.
Xá-Lợi-Phất! Hạ phương thế-giới hữu Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Ma Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.
Xá-Lợi-Phất! Thượng phương thế-giới hữu Phạm-Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: “Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”.
Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà, hà cố danh vi “Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh”?
Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển, ư a- nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề. Thị cố, Xá-Lợi-Phất! Nhữ đẳng giai đương, tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết.
Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu nhân, dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A-Di-Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối chuyển, ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Thị cố, Xá-Lợi-Phất! Chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ.
Xá-Lợi-Phất! Như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghì công đức, bỉ chư Phật đẳng, diệc xưng tán ngã bất khả tư nghì công đức, nhi tác thị ngôn: “Thích-ca Mâu-ni Phật năng vi thậm nan, hy hữu chi sự, năng ư Ta-bà quốc độ, ngũ trược ác thế: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng-sanh trược, mạng trược trung, đắc a-nậu-đa-la tam- miệu tam-Bồ-Đề, vị chư chúng-sanh thuyết thị, nhất thiết thế-giới nan tín chi pháp”.
Xá-Lợi-Phất! Đương tri ngã, ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề, vi nhất thiết thế-giới thuyết thử, nan tín chi pháp, thị vi thậm nan.”

Phật thuyết thử Kinh dĩ, Xá-Lợi-Phất cập chư Tỳ-kheo, nhất thiết thế gian: Thiên, Nhân, A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-Bồ-Đề.
Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:
Yết-đế, Yết-đế, Ba La Yết-đế, Ba La Tăng Yết-đế, Bồ-Đề Tát Bà Ha (3 lần)

VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN:
(Vãng sanh thần chú)

Nam-mô a di đa bà dạ,
Ða tha dà đa dạ,
Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tì ca lan đế,
A di rị đa, tì ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta-bà-ha. (đọc 3 lần)

TÁN PHẬT
A-Di-Ðà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân
Bạch hào uyển-chuyển ngũ Tu-di Cám mục trừng thanh tứ đại hải.
Quang trung hóa Phật vô số ức, Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam-mô Tây-phương Cực-Lạc Thế-giới Đại-từ Đại-bi Tiếp-Dẫn Đạo-sư A-Di-Đà Phật

Nam-mô A-Di-Ðà Phật (108 lần) (có thể niệm nhiều ít tùy ý)
Nam-mô Ðại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát (3 lần)

Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát (3 lần)
Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-tát (3 lần)
Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (3 lần)

SÁM
Vong bào hạnh lắm người yêu tiếng Yêu tiếc thân cho thiệt gì thân Cuộc vui những ước vô ngần
Nào hay vui vẫn là nhân chuốc sầu Kiếp phu thê bóng câu cửa sổ Chẳng huyễn hư giọt lệ lòng hoa Đôi mươi trẻ, chín mươi già
Số phần liễu tỏ có qua vô thường?
Dép dưới giường lên dường vội điện Sống ngày nay dễ biết ngày mai Mạng người hô hấp kinh thay
Nghĩ cơn vĩnh biệt tiền tài mà đau So duyên kiếp vì sao ngắn ngủi Chấp thân chi để tủi cho thân Da bao những thịt xương gân
Pháp này dường thể đống phân xanh gì Tóc răng móng cái chi đóng bợn
Núi dạy bàn nên tởm xiết bao Bên ngoài thịt đút mũi đeo
Bên trong sáng lại lâm vào nhớp chưa Nỗi nóng bức ngày trưa kiết hạ

Cơn lạnh lùng đêm giá trời đông Xét thân nhơ cũ vô cùng
Dứt lòng tham luyến, khởi lòng thoát ly Trăm mười thế mê chi lắm nhỉ
Sánh phong lưu khó vẻ y quang Kẻ khờ cũng học đài trang
Để lòng điên đảo theo đàn sắc thanh Đầu gương cho cài trâm khăn lụa Đãy da hôi ướp xạ xông hương Khoe đòi nhung gấm phô trương
Chỉ tuồng che lớp vô thường hôi tanh Những mãng thương ngày sanh muôn tuổi Lắm cơ mưu đeo đuổi yêu hoa
Ngờ đâu tai điếc mắt lòa
Diêm vương sắp rước đến tòa U-minh Làn tóc bạc đưa tin quỉ sứ
Rấp ranh lòng điềm chỉ quy âm Càng bày càng sắc càng dâm
Càng cho đọa lạc càng lầm mà thôi Cuộc hành lạc một thời than tiếc
Nẽo luân hồi muôn kiếp đắng cay
Đến khi sắp xuống diêm đài
Thịt xương đau nhức chân tay rung rầy Vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ
Con thảm thương kể lễ khóc than Dù cho quyến thuộc trăm ngàn
Có ai thay đổi cho chàng được chăng?
Kẻ sống ở nặng quằn gánh tủi Người chết đi dong ruỗi phách hồn Đường âm mờ tựa đêm hôm
Trông ra quạnh quẻ bồn chồn thảm thê Nại-Hà đêm lạnh tê gió lốc
Quỉ môn gian ghê gốc tiếc thương Bảy ngày lìa quá cõi dương
Âm ty đã trải trăm đường hỏi han Tạo hóa cứ phép là chẳng vị
Ngục tốt hờn tay dủ tay xoa
Đài dương nghiệp cảnh sáng lòa Chói tường thiện ác chói qua nơi nào
Người nhân đức cho vào cửa phước

Kẻ hung hoang dại bước nhằm khi
Đọa đày khổ sở xiết chi
Mới hay nhân quả mấy khi sai lầm Rừng đao kiếm bao năm nên tội
Kiếp sừng lông nhiều nỗi đa mang Trả đền cho dứt nghiệp hoang
Mới mong thoát khỏi con đường long đong Dù ai có to lòng lớn mật
Mặc chàng hay báng Phật khinh Tăng Cho nên mình phủ lấy mình
Trách sao Diêm lão vô tình chẳng dung Bỏ điều ác xin làm điều thiện
Chừa lỗi xưa tu tiến đời sau Lại vì quyến thuộc bảo nhau
Cũng khuyên già trẻ sớm mau tu trì Khuyên mọi kẻ đồng quy bến giác Cho mọi người đều thoát chông mê Dù cho lao khổ dám nề
Đài sen dốc mãnh hương thề nguyện kinh Nguyện kinh văn tưởng kinh lạy Thánh
Dám để cho rỗi rảnh hư du Kiếp này chẳng ráng chuyên tu
Còn e kiếp khác công phu lỡ làng.

SÁM PHÁT NGUYỆN
Đệ tử chúng con từ vô thỉ, Gây bao tội ác bởi lầm mê Đắm trong sanh tử đã bao lần.
Nay đến trước đài vô thượng giác Biển trần khổ lâu đời luân lạc.
Với sanh linh vô số điêu tàn Sống u hoài trong kiếp lầm than.
Con lạc lõng không nhìn phương hướng.
Đàn con dại từ lâu vất vưởng.
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng.
Xin hướng về núp bóng từ quang.
Lạy Phật tổ soi đường dẫn bước.
Bao tội khổ trong đường ác trược.

Vì tham, sân, si, mạn, gây nên.
Thì hôm nay giữ trọn lời nguyện.
Xin sám hối để lòng thanh thoát.
Trí Phật quang minh như nhật nguyệt. Từ bi vô lượng cứu quần sanh.
Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình.
Giam giữ mãi con nguyện ra khỏi.
Theo gót Ngài vượt qua khổ ải.
Nương thuyền từ vượt khỏi ái hà.
Nhớ lời Ngài “bờ giác không xa “.
Hành thập thiện cho đời tươi sáng.
Bỏ việc ác để đời quang đãng.
Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân.
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng.
Con nguyện được sống đời rộng rãi.
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi.
Hình bóng người cứu khổ chúng-sanh.
Để theo ngài trên bước đường lành.
Chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ.
Chúng con khổ, nguyện xin tự độ.
Ngoài tham lam sân hận ngập trời.
Phá si mê trí huệ tuyệt vời.
Con nhớ Đức Di-Đà Lạc Quốc.
Phật A-Di-Đà thân kim sắc.
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm.
Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào.
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc.
Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ-tát hiện ở trong.
Bốn mươi tám nguyện độ chúng-sanh.
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.
Quy mạng lễ A-Di-Đà Phật.
Ở Phương Tây thế-giới an lành.
Con nay xin phát nguyện vãng sanh.
Cúi xin đức Từ bi tiếp độ.

SÁM PHẬT A-DI-ĐÀ
Một lòng quy kính

Phật A-Di-Đà Thế-giới Cực-lạc
Nguyện lấy hào quang Trong sạch soi cho.
Lấy thể từ bi
Mà nhiếp thọ cho.
Con nay chánh niệm, Niệm hiệu Như-Lai. Vì đạo Bồ-Đề,
Cầu sanh Tịnh Độ.
Phật xưa có thệ, Nếu có chúng-sanh Muốn sanh nước ta Hết lòng tín nguyện,
Cho đến mười niệm Nếu chẳng đặng sanh, Chẳng thành chánh giác Do vì nhân duyên,
Niệm hiệu Phật này Được vào trong bể, Đại thể Như-Lai Nhờ sức từ bi,
Các tội tiêu diệt
Căn lành tăng trưởng, Khi mạng gần chung Biết trước giờ chết,
Thân không bịnh khổ Tâm không tham luyến, Ý không điên đảo,
Như vào thiền định.
Phật và thánh chúng, Tay nâng kim đài, Cùng đến tiếp dẫn
Trong khoảng một niệm, Sanh về Cực-lạc.
Sen nở thấy Phật, Liễu nghĩa Phật thừa Trong mơ Phật về,
Khắp độ chúng-sanh. Tròn Bồ-Đề nguyện.

Chúng-sanh không số lượng, thề nguyện đều độ khắp. Phiền não không cùng tận, thề nguyện đều dứt sạch.
Pháp môn không kể xiết, thề nguyện đều tu học. Phật đạo không gì hơn, thề nguyện được viên thành.

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
Phúng Kinh công đức thù thắng hạnh. Vô biên thắng phước giai hồi hướng Phổ nguyện pháp giới chư chúng-sanh. Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Thế thế thường hành Bồ-tát đạo
Nguyện sanh Tây-phương Tịnh độ trung. Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sanh. Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ
Nguyện dĩ thử công đức Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng-sanh Giai cộng thành Phật đạo.

Nam-mô Tây-Phương Cực-Lạc Thế-giới Đại-từ Đại-bi Tiếp-Dẫn Đạo-sư
A-Di-Đà Phật.
Nam-mô A-Di-Đà Phật (2 lần) Tác đại chứng minh
Phục nguyện:
Phật Đà thường tại, Chánh pháp hà phương Tăng bảo đống lương, Tín đồ thạnh trì, Kiên thọ đệ tử,
Thành tâm cung đối Phật tiền, Phúng tụng Kinh chú
Xưng xướng hồng danh chư Phật, Hồi hướng công đức trì nguyện

Thử phương Phật giáo,
Nhựt nhựt thăng huy, Nhựt nhựt huy hoàng, Nhân nhân tứ chúng, Đồng phát tâm tu học, Tinh tấn hộ pháp, Hộ đạo hưng long

Thứ Nhị nguyện:
Nhất thế chư Phật tử cúng dường
Nhất trà, nhất liệt, nhất mế, nhất phạn,
Đồng tăng ân phước điền Hiện tiền phước huệ song tu,
Nhất đồng nguyện vãng sang An lạc quốc Phổ nguyện:
Âm siêu dường thới,
Pháp giới chúng-sanh, Tình dữ vô tình Giai cộng thành Phật đạo.

Nam-mô A-Di-Đà Phật

TAM TỰ QUY Y
Tự quy y Phật , đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)
Tự quy y Pháp , đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)
Tự quy y Tăng , đương nguyện chúng-sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)
HỒI HƯỚNG
Nguyện đem công đức này, Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng-sanh,
Đều trọn thành Phật đạo. (1 lạy)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *