3/- Chí tâm niệm PHẬT nghĩa là: -Ý nghiệp làm lành.


- Xưng niệm danh hiệu PHẬT nghĩa là:  - KHẨU nghiệp làm lành.

 

- Chấp tay, cúi mình lạy PHẬT nghĩa là:  - THÂN nghiệp làm lành.

 

Nếu giữ ba nghiệp THÂN, KHẨU, Ý làm lành như vậy trọn đời, thì một câu niệm PHẬT có thể diệt được tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử.

 

 

(HOÀI-CẢM ĐẠI-SƯ dạy).

Bài 4

Trang chủ