2/-  Các Đức Phật (Thích-Ca và A-DI-ĐÀ) xót thương, khuyên TA nên xưng danh hiệu A-DI-ĐÀ PHẬT.

 

        Bởi vì phép niệm “Xưng danh hiệu A-DI-ĐÀ PHẬT” nầy rất dễ, nếu có thể giữ mãi mỗi NIỆM nối nhau như thế, lấy suốt cả đời mình để làm hạn-định, thì:

 

        - Mười người tu, mười người vãng sanh.

 

        - Trăm (ngàn) người tu, trăm (ngàn) người vãng sanh.

……………………………

 

        Tại sao vậy ?

 

        Bởi vì:

 

- Không có duyên tạp (không có suy nghĩ điều chi khác hết) nên được CHÁNH NIỆM.


- Hạp với bản-nguyện của Phật A-DI-ĐÀ (Đại nguyện thứ 18, 19, 20.)


- Vì không trái với lời kinh (Kinh Vô-lượng Thọ, kinh Thập lục Quán, kinh Phật thuyết A-DI-ĐÀ, v.v…)

 

-         Vì thuận theo lời PHẬT dạy, cho nên dễ vãng sanh.

 


(Liên-Tông nhị Tổ - Thiên Đạo Đại-Sư dạy).

Bài 3

Trang ch