Kinh Vô-Lượng-Thọ PHẬT

có hình minh họa

(26-27)

Hình vẽ lấy từ the Larger Sutra Mandala


Những chuyến viếng thăm của các Bồ Tát từ các cõi Phật khác đến nước An Lạc

[26] Nầy A Nan! Ðức Vô Lượng Thọ Phật oai thần vô cực. Vô lượng vô biên bất khả tư nghị chư Phật Như Lai ở các thế giới mười phương, không đức Phật nào chẳng khen ngợi Vô Lượng Thọ Phật.

Hằng hà sa Phật quốc ở phương Ðông kia có vô lượng vô biên chúng Bồ Tát thảy đều đến chỗ đức Vô Lượng Thọ Phật để cung kính cúng dường đức Phật ấy và chúng Bồ Tát, Thanh Văn, rồi nghe thọ kinh pháp tuyên bá giáo hóa. Chín phương khác cũng như vậy”.

 

Những chuyến viếng thăm của các Bồ Tát từ các cõi Phật khác đến nước An LạcNhững bài kệ về những chuyến viếng thăm của các Bồ Tát

[27] Lúc bấy giờ đức Thế Tôn nói kệ tụng rằng:

“Phương Ðông các Phật quốc
Số nhiều như hằng sa
Chúng Bồ Tát nước ấy
Ðến lạy Vô Lượng Phật

Ba phương và bốn hướng
Thượng hạ cũng như vậy
Chúng Bồ Tát nước ấy
Ðến lạy Vô Lượng Phật

Tất cả chúng Bồ Tát
Ðều mang hoa trời đẹp
Hương trời, y vô giá
Cúng dường Vô Lượng Phật

Ðều cùng tấu nhạc trời
Phát ra tiếng hòa nhã
Ca ngợi đấng Tối Thắng
Cúng dường Vô Lượng Phật.

Thấu suốt thần thông huệ
Chứng nhập thâm pháp môn
Ðầy đủ tạng công đức
Diệu trí chẳng ai bằng

Huệ nhựt soi thế gian
Tiêu trừ mây sanh tử
Cung kính nhiễu ba vòng
Cúi lạy đấng vô thượng

Thấy nước ấy nghiêm tịnh
Vi diệu khó nghĩ bàn
Nên phát tâm vô lượng
Nguyện nước tôi cũng vậy

Liền đó vô lượng Phật
Hoan hỷ miệng mỉm cười
Miệng phóng vô số quang
Chiếu khắp mười phương cõi

Quay về vòng quanh thân
Ba vòng vào đảnh Phật
Tất cả chúng trời, người
Ðều vui mừng hớn hở.

Quan Thế Âm Bồ Tát
Chỉnh y cúi đầu hỏi
Cớ sao đức Phật cười
Ngưỡng mong Phật nói ý?

Tiếng Phật như sấm động
Bát âm vang tiếng diệu
Sẽ thọ ký Bồ Tát
Ông lắng nghe ta nói

Bồ Tát mười phương đến
Ta đều biết họ muốn
Nguyện cầu nước nghiêm tịnh
Thọ ký sẽ thành Phật

Giác ngộ tất cả pháp
Ðường như mộng, ảo, vang
Ðầy đủ những diệu nguyện
Tất thành được như vậy (thành Phật)

Biết pháp như điện, ảnh
Trọn vẹn đạo Bồ Tát
Ðủ các cội công đức
Thọ ký sẽ thành Phật

Thông đạt các pháp tánh
Tất cả không, vô ngã
Chuyên cầu nước Phật tịnh
Tất thành nước như vậy

Chư Phật bảo Bồ Tát
Phải đến Phật Vô Lượng
Nghep pháp thích vâng làm
Mau được chỗ thanh tịnh

Ðến nước nghiêm tịnh ấy
Thì mau được thần thông
Ở chỗ Phật Vô Lượng
Thọ ký thành chánh giác

Phật ấy có bổn nguyện
Nghe danh muốn vãng sanh
Ðều được sanh nước ấy
Ở bực bất thối chuyển

Bồ Tát phát chí nguyện
Muốn nước tôi không khác
Nhớ độ khắp tất cả
Danh vang khắp mười phương

Phụng sự ức Như Lai.
Biến hóa đến các nước
Cung kính cúng dường Phật
Trở về nước An Dưỡng.

Người nào không tâm lành
Chẳng được nghe kinh nầy
Người có giới thanh tịnh
Mới được nghe chánh pháp

Ðã từng thấy chư Phật
Thì tin được việc nầy
Cung kính nghe phụng hành
Hớn hở rất vui mừng.

Kiêu mạn, ngu, giải đãi
Khí tin được pháp nầy
Ðời trước thấy chư Phật
Thích nghe giáo pháp này.

Thanh Văn hoặc Bồ Tát
Chẳng biết được tâm Phật
Ví như người sanh manh
Muốn dẫn đường người khác

Biển trí huệ của Phật
Sâu rộng không bờ đáy
Nhị thừa chẳng lường được
Chỉ riêng Phật sáng tỏ

Giả sử tất cả người
Ðều đắc đạo cả thảy
Huệ nhãn biết bổn không
Ức kiếp suy Phật trí

Tận lực cố giảng nói
Vẫn chẳng biết được rõ
Trí Phật không ngằn mé
Tột thanh tịnh như vậy

Thọ mạng rất khó được
Ðời Phật cũng khó gặp
Có tín huệ cũng khó
Nếu nghe siêng năng cầu

Nghe pháp được chẳng quên
Cung kính rất vui mừng
Là bạn lành của ta
Vì vậy phải phát tâm

Dầu lửa khắp thế giới
Quyết vượt qua nghe pháp
Ðể được thành Phật đạo
Rộng độ dòng sanh tử.

 

 

          

Trang trước        Nội dung          Trang kế